Virtuální univerzita třetího věkuMěstská knihovna a Město Teplice nad Metují

nabízejí svým starším spoluobčanům

vysokoškolské zájmové studium formou

Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V).

Vzdělávání seniorů je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná. 

Proto Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze nabízí virtuální studium zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia v sídlech vysokých škol a univerzit. 

V Teplicích nad Metují je Konzultačním střediskem Městská knihovna. Přednášky probíhají v zasedací místnosti MěÚ, která je vybavena vhodným zařízením, kuchyňkou a WC. Při použití zadního vchodu je místnost téměř bezbariérová. S překonáním schodu do zasedací místnosti rádi každému pomůžeme.

Studijní program "Svět okolo nás"

* Seniorští studenti si společně zvolí téma kurzu na následující semestr. Každý kurz obsahuje 6 přednášek, vždy 1x za 14 dní. Během jednoho semestru mohou studenti současně studovat max. 2 kurzy. Pak výuka probíhá ve stejných 14 denních intervalech, v sudém týdnu 1. kurz a v lichém týdnu 2. kurz.

* Po úspěšném ukončení semestru proběhne Závěrečný seminář, na kterém studenti obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. Po dohodě s účastníky můžeme zorganizovat společný výlet, který bude tematicky navazovat na předchozí přednášky (např. Astronomie - výlet do hvězdárny, apod.)

* Celý vzdělávací cyklus obsahuje 6 absolvovaných semestrů. Předpokládaná doba studia jsou 3 roky, ale podle situace seniora se může libovolně prodloužit. Student může libovolné semestry vynechat a ke studiu se kdykoliv vrátit.

* Po absolvování 6 semestrů je student - senior pozván na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrží "Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku".  Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

Průběh přednášek

* Výuka probíhá přenosem z internetu na plátno a společným sledováním předem natočených multimediálních přednášek, které vedou vysokoškolští lektoři. 

* Časová náročnost je cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní podle domluveného časového harmonogramu

* Po každé přednášce následuje společná diskuze na přednášené téma a společné vypracování testu k ověření pochopení celého výkladu.

* Mezi jednotlivými přednáškami může účastník studovat individuálně podle svého rozhodnutí, buď přes internet (opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (přepsaná a vytištěná přednáška).

* Své znalosti si student může ověřit v samostatně vypracovaném testu. Správnost svých odpovědí si může ihned ověřit. S výsledkem je seznámen jen on sám.

* Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o samostudiu, doplněním souvisejících informací a upřesněním případných nejasností. Teprve poté následuje další - nová - přednáška.

Kdo může studovat a za jakých podmínek

* osoby splňující věk pro pobírání starobního důchodu                                                                        * po vyplnění přihlášky v konzultačním středisku - Městské knihovně                                                  * po zaplacení studijního poplatku                                                                                                        * účast na společných přednáškách je pouze dobrovolná                                                                     * minimálně jednou úspěšně vypracovaný test                                                                                     - z každé přednášky (min. 5 bodů z 10), neomezený počet opakování                                                     - celkový závěrečný test (min. 10 bodů z 24), pět možností opakování                                                  * nepovinně - vypracování eseje na dané téma, účast na závěrečném semináři a promoci                  * základní počítačová gramotnost je pouhou výhodou ne však podmínkou                                          - postupně a nenápadně se naučíte základní práci s internetem                                                          - vždy Vám budou k dispozici počítače a pomocná ruka v knihovně                                                      - všechny materiály Vám také vytiskneme                                                                                           NEBOJTE SE TOHO!

Na webových stránkách www.e-senior.cz najdete nabídku kurzů a můžete shlédnout ukázky videopřednášek a najít doplňující informace o studiu.

Cena jednoho kurzu/semestru je 400,- Kč (starší kurzy jsou zdarma jako bonusové)

Jakékoliv další informace Vám ráda sdělí Věra Prokopová v Městské knihovně.

Telefon: 730 875 919, e-mail: knihovna@teplicenadmetuji.cz

Aktuálně probíhající kurz: Santini